(´・ω・`)

 PW回復
 Register

[しょぼんの自炊あり] 週刊少年ジャンプ 2017年52号

0000.jpg $ X+ o) o3 M- C' |
! ]8 X' H3 h( j. W( _4 n/ @
あらすじ/紹介
 1968年7月11日に『少年ジャンプ』の名称で同年の8月1日号として創刊。創刊時は月2回(第2・第4木曜日)発売、1969年10月から週刊化された。2003年5月までは毎週火曜日発売、2016年現在は毎週月曜日発売。シンボルマークは海賊マーク(ジャンプパイレーツ)。1995年に653万部という漫画雑誌の最高発行部数を記録した。9 R% E5 q+ @3 D; f; ]$ R
% S* o) `- r& W. W
 雑誌キーワードは「友情」「努力」「勝利」。すべての掲載作品のテーマにこの要素または繋がるものを最低1つ、必ず入れることが編集方針になっている。これは同誌の前身とも言える月刊漫画雑誌『少年ブック』の編集方針から受け継いだものであり、元は小学校4年生・5年生を対象にしたアンケート(「一番心あたたまる言葉」「一番大切に思う言葉」「一番嬉しい言葉」)によって決められたものである。雑誌の名称である「ジャンプ」は、「ホップ・ステップ・ジャンプ」に掛けたもの。. W  E, y# I. e. |1 y4 u- b/ f
. p3 P& g9 ~: C) P
 2014年9月以降は電子書籍版でも紙媒体と同日配信しており、「少年ジャンプ+」のアプリケーションをインストールすれば有料で購入することができる。# o0 M3 {. X/ e" s9 V
紙面を超えた活動にも積極的で、『週刊少年ジャンプ』関連のオリジナルグッズを販売する店舗(ジャンプショップ)やウェブコミック配信サイト(ジャンプデジタルマンガ・少年ジャンプ+)、テーマパーク(J-WORLD TOKYO)、テレビ番組(サキよみ ジャンBANG!・特捜警察ジャンポリス)などを擁している。
. o) h0 h2 ?9 @9 Y9 V

' d/ D; F  w* M" W6 O8 Y- a
紹介リンク
Jump_2017-01.rar
" M4 o! k  B$ T. ]7 F7 R! y" J$ ~9 DJump_2017-02-03.rar9 P3 u6 y1 ~* F3 f1 p8 M' o1 W2 I6 q- N
Jump_2017-04-05.rar3 b' m1 N% y  O$ y& D' ]
Jump_2017-06.rar: `' W% Z0 Y7 D1 B9 i9 G( R- F
Jump_2017-07.rar
4 r" w$ Z: m4 ]" ^3 e/ |; L" xJump_2017-08.rar
* f; T# ~0 Z& l8 X; j1 E/ j; A6 ZJump_2017-09.rar+ O* @, f- ^; ]
Jump_2017-10.rar
$ N& P4 t0 W+ j1 ]Jump_2017-11.rar
$ G/ S7 W9 u3 Q7 X9 oJump_2017-12.rar0 R1 X3 ?/ _( \# m
Jump_2017-13.rar
% z0 ^- O2 c$ C0 e' P* \. V8 Y# @Jump_2017-14.rar2 T6 A( t3 U1 B5 h
Jump_2017-15.rar
. O6 t) F0 K+ w; @& ]8 ^8 J+ MJump_2017-16.rar2 r( x4 m2 Z. p; g: a- F
Jump_2017-17.rar
" m) a1 m9 F! P! Y  gJump_2017-18.rar+ Z; F0 Z4 u9 x) D
Jump_2017-19.rar
, o9 N0 [: }1 W  eJump_2017-20.rar
% B- y( [! N7 ~& ?! i  yJump_2017-21-22.rar
) Q# e$ i4 n" V, H- ~Jump_2017-23.rar
- h" E& |; i7 b# L' \( hJump_2017-24.rar
5 P$ D4 l+ z, |. d2 KJump_2017-25.rar! T- y( u$ ^! B+ P  b
Jump_2017-26.rar
, q8 F5 l+ l; d& v3 zJump_2017-27.rar
: N& U( X1 ^# Z2 p7 r0 sJump_2017-28.rar3 Y2 B  T3 W6 m- Z
Jump_2017-29.rar1 h. D# R3 C3 {# H2 v
Jump_2017-30.rar
; R( f" j. E3 |) F8 n4 {Jump_2017-31.rar
# w" _6 z0 ]8 |8 k" d* X6 s1 z4 vJump_2017-32.rar8 N0 H2 U0 c( W" R8 E: i" [# l7 \/ c
Jump_2017-33.rar
0 U, Z. ?+ ]8 W9 g6 o0 x$ cJump_2017-34.rar
  G9 k; J7 h; @0 @, [, Q2 X- |, mJump_2017-35.rar
; R9 N7 l3 A9 e; u' H: @Jump_2017-36-37.rar  q  r- O) E! m: M0 R! l$ [& b- r
Jump_2017-38.rar
; @' B) ^4 f# j7 J/ a- F5 lJump_2017-39.rar
: ?9 @$ p# V8 n$ q+ j: aJump_2017-40.rar. n8 K+ o3 j8 f4 }
8 b2 c4 |3 \7 o

9 H+ j* p5 B- I( KJump_2017-01.rar( w9 s, ]0 i6 ], }
Jump_2017-02-03.rar9 W  V6 \  C6 [  e3 C0 i
Jump_2017-04-05.rar
: V* m* e/ q: j2 D$ V! JJump_2017-06.rar0 J1 r: |, I3 k3 g- O- v' [
Jump_2017-07.rar
  x, K, {4 e8 C/ K( l9 ?; c9 D7 PJump_2017-08.rar; ]9 ]! p0 ]0 _  N$ a  I8 F* S
Jump_2017-09.rar3 s) D& G( ]& R8 x. p9 n
Jump_2017-10.rar8 G) M6 j6 @" V  i8 i5 a6 m
Jump_2017-11.rar; E( b. [9 R. }: t. v
Jump_2017-12.rar; ?7 \( c  `7 X6 B2 Y
Jump_2017-13.rar" c; F% ~. K4 G; r; @0 ^
Jump_2017-14.rar
/ ]$ R& r! @1 [" \( nJump_2017-15.rar
! H: B" p  R7 G  h7 s( w3 o6 U4 aJump_2017-16.rar
" \  G5 y. l. m8 c& T! ^, DJump_2017-17.rar
* g5 A6 f( @/ j% Y1 i. rJump_2017-18.rar; j% I& \! H$ a" A6 B' b6 L0 v2 s
Jump_2017-19.rar6 |; t5 ?; Z" W$ g4 A9 K, F
Jump_2017-20.rar
* n# _/ m& }% A- w/ g4 _4 l4 o: kJump_2017-21-22.rar0 v+ z. r5 p6 K. I( C) }) j  U
Jump_2017-23.rar2 C* T( z* d: a$ Y
Jump_2017-24.rar
2 d* R/ t3 c" Q; f: bJump_2017-25.rar
9 J1 }4 u' O) y6 R) wJump_2017-26.rar7 G9 d3 E/ @5 h, N% H& W
Jump_2017-27.rar# j$ T) U9 @( N/ [3 H4 P0 d. O: r' q
Jump_2017-28.rar: [3 [& w3 x" e- @. O0 Z
Jump_2017-29.rar
. Z8 Y3 T3 j$ D* B2 H3 {& |4 D: AJump_2017-30.rar4 X# a2 m8 h" y5 z% u5 J1 d
Jump_2017-31.rar
' T  X; ^& _$ c8 @5 a$ sJump_2017-32.rar! A) m$ _9 X+ Y2 u! m
Jump_2017-33.rar
. V* @8 l( N; f) A  C- m+ G& hJump_2017-34.rar. M2 r# E$ R- @) e3 F
Jump_2017-35.rar
( n$ [9 H/ f* u0 t  z$ WJump_2017-36-37.rar
# P* m$ _4 N* N" }* ~Jump_2017-38.rar
  k" s7 x" R7 ^- V2 M0 y/ s* T6 BJump_2017-39.rar" ^; G. _: K& W6 k) s
Jump_2017-40.rar! N" l: P* N6 m
! I" ]$ `' D! z8 E

- t: ~8 J  F4 ?0 t) x# ^. U. h; OJump_2017-01.rar) q7 K- x! y4 o2 U$ V2 D
Jump_2017-02-03.rar& X* {; j6 D; H! C7 t9 j
Jump_2017-04-05.rar
5 {/ T0 r7 H2 W% ^  n( sJump_2017-06.rar
3 _: o& i5 R9 A& IJump_2017-07.rar7 i2 j8 b+ b6 O
Jump_2017-08.rar
4 z+ \' ^1 Y% f7 s1 c8 Y' m- uJump_2017-09.rar7 Y9 y; m; j; ~. g6 k6 `
Jump_2017-10.rar
" B  o7 K: b9 \! A+ |Jump_2017-11.rar
+ W4 u: n) K7 P; ^9 C7 K  H7 o2 PJump_2017-12.rar
8 e8 f7 |2 P" H  z. tJump_2017-13.rar  H8 s( ~- D& l7 C) I
Jump_2017-14.rar/ n3 `# D4 U  G- M" B. x" j% J2 f4 z! F
Jump_2017-15.rar
& v% k2 k4 T; I" [Jump_2017-16.rar
" ^$ J3 q, b2 {Jump_2017-17.rar+ z* `% X- [7 G" P
Jump_2017-18.rar
/ O4 f, P# z3 K( i0 N/ m! u3 s& lJump_2017-19.rar
& S# z% U! Z) t+ I1 H  QJump_2017-20.rar& I- \, h0 h! ?! @
Jump_2017-21-22.rar# X7 Q9 \, K3 Q% [# V0 n
Jump_2017-23.rar
" [$ y# O. ?  m& a- vJump_2017-24.rar
5 f  S8 y' F1 A1 f2 o  aJump_2017-25.rar
1 }* \* v8 ?/ o. A6 rJump_2017-26.rar
3 l! P- Q5 U1 t4 oJump_2017-27.rar; U- h1 U" ^' R
Jump_2017-28.rar# b5 \3 `9 o- y0 N& E7 w
Jump_2017-29.rar6 m; i4 Y* X1 v! i4 Y
Jump_2017-30.rar! M3 n6 N. _, [& c
Jump_2017-31.rar6 j0 t! W+ ?4 m- f/ i- _
Jump_2017-32.rar
+ b2 Z9 y8 j' o# }$ z$ K5 aJump_2017-33.rar
8 {, `* {0 b  ]# NJump_2017-34.rar
( x& F% Z+ M! z4 b+ ?Jump_2017-35.rar
6 ]" D3 b5 H1 Y/ x8 O+ q; LJump_2017-36-37.rar: v# l2 M, P7 [6 G
Jump_2017-38.rar" f6 I$ `. N! E- Z6 O/ \! @0 B& G
Jump_2017-39.rar
2 l8 u# v2 O8 C4 g5 EJump_2017-40.rar
* Q+ D0 `9 }2 I* }+ z2 M( B7 V& @- e
Jump_2017-40.rar( T8 H9 E% a# U" `. @
Jump_2017-40.rar( x$ G  X1 l; v- A5 l
Jump_2017-40.rar
$ ]% W$ |) f: I3 |Jump_2017-40.rar
9 C* r9 `+ N3 r& TJump_2017-40.rar. h1 v+ Z# z  b
# P+ B3 ]" x# _7 l( }# i
Jump_2017-41.rar
* d+ |& _2 `5 sJump_2017-41.rar
9 j; i) }; Q/ n6 l* D2 E, e/ hJump_2017-41.rar, R" _& B/ S$ \% h. F5 n+ @& F
Jump_2017-41.rar
" B' M1 Z) q# U8 PJump_2017-41z.part1.rar
1 H& E( Z6 @2 f. T9 qJump_2017-41z.part2.rar
. T* H7 p" \( N& m; }4 r
. W1 @. A, D- p* ?# Y2 q  F7 S
Jump_2017-42.rar
1 ]! T" W0 Q7 f5 n; p+ RJump_2017-42.rar
: m& `8 K+ g/ N' l' jJump_2017-42.rar
4 A7 j6 @" E: u2 v) o# v! y1 \Jump_2017-42.rar0 i) d# Z" ~) P  A5 N# S/ ]9 G
Jump_2017-42.rar
0 F% D% S6 E5 O4 y4 e" k2 ]0 b% Z$ y
- D5 V& g- n. x' H1 h% X2 d
Jump_2017-43.rar* ~/ G7 \3 {! ~# N& G- E" S
Jump_2017-43.rar. @, }; Q; F* S  ~7 }) ]3 d
Jump_2017-43.rar
. }$ d# |" z! \4 r: _* @Jump_2017-43.rar
0 C" p! ^* f: C% b6 `) ~$ l- mJump_2017-43.rar+ k7 y/ \( `5 h! ~& o
9 Z5 V+ ?( Q: _7 G# z" N6 \9 S
Jump_2017-44.rar0 k! h  d; Z2 q+ A! V2 ?
Jump_2017-44.rar- w) n' h0 e* G) D9 z
Jump_2017-44.rar3 q( q5 D) K( M
Jump_2017-44.rar# z3 A+ B: w; o- L/ M; `

  T8 C; J7 i7 W6 z0 qShonen_Jump_2017-45.rar# O0 l( u# h" d
Shonen_Jump_2017-45.rar( q) F& P7 d' V7 a; P9 i! v4 `0 J
Shonen_Jump_2017-45.rar8 j. q% {8 r. D' M) [
Shonen_Jump_2017-45.rar9 H6 R  ?  e0 K+ K  q
0 D7 H* S' _3 n. k% k/ M" ~7 h7 S
Shonen_Jump_2017-45p.rar2 J. k8 r% h- _0 U. F6 w" ]
Shonen_Jump_2017-45p.rar
# c% J% D; ~3 w$ c8 DShonen_Jump_2017-45p.rar$ V# |6 J/ f4 i4 Y, \& ?# b
Shonen_Jump_2017-45p.rar
$ o+ x9 s2 G2 W6 R$ c
6 J2 G- v' T1 V) w3 \' c
Jump_2017-46.rar  t( ]3 N! t0 ~
Jump_2017-46.rar7 {! u7 i; y; S. V3 `3 h" V
Jump_2017-46.rar
, l7 ~7 e1 X; Z0 c9 W  IJump_2017-46.rar) Q1 F7 f+ {; g5 H' B
Jump_2017-46.rar
6 S$ U0 w6 l/ `6 q$ W1 s

  V, o6 v% c" b5 CJump_2017-47.rar
* S& V3 t+ X* V' jJump_2017-47.rar" a) _, B  ?" V. @, v7 i" n  Y# C
Jump_2017-47.rar, x3 P: n* e+ K5 F. G. Y4 M  H+ l
Jump_2017-47.rar
0 [# s  F3 ?) K4 u$ @! t

  a& c- I, C8 A4 a# H; mJump_2017-47b.rar
; F0 F# h% Q1 c8 F# N' xJump_2017-47b.rar( [) |4 u6 X, H6 ^8 C( X0 c& Q
Jump_2017-47b.rar2 N. F6 q/ G3 W! o3 Q8 T  o
Jump_2017-47b.rar
+ A0 `/ t  W) t3 @2 D1 B: }' T

9 ]6 \) a6 f' M- pShonen_Jump_2017-48.rar
# k7 ~: S1 t1 J- ~7 @1 SShonen_Jump_2017-48.rar7 a/ S* p# V3 _; n
Shonen_Jump_2017-48.rar$ ]5 d: d- r2 N) V- q9 q  a
Shonen_Jump_2017-48.rar
& D3 ~$ F' c, K3 k7 J1 M

/ A) k% `. k# u- _9 g5 R4 R0 V) ?Jump_2017-49.rar
; t; q+ @( ~! {" j8 OJump_2017-49.rar; M" I* S( m1 C1 D: p
Jump_2017-49.rar
/ M/ z. l: h3 R3 }( vJump_2017-49.rar9 A8 C. t0 d( @: ~. @
& w! r( B1 x' K  r
Jump_2017-50.rar
2 a1 S5 `7 e9 T2 T( K1 {8 GJump_2017-50.rar
0 E7 [& t4 e5 `- XJump_2017-50.rar
8 s, p4 S% E0 b  K2 pJump_2017-50.rar
1 _0 Z' P1 m% J7 W0 g3 G6 V) xJump_2017-50.rar! ^0 L: w  R1 V' ]8 L

/ J3 O# y& V. V! U/ s4 FWeekly Shonen Jump 2017-51 scan.rar
( T  Q/ {3 I1 [9 gWeekly Shonen Jump 2017-51 scan.rar
- Q# c0 R# Y* p2 bWeekly Shonen Jump 2017-51 scan.rar1 Y7 s1 v2 F1 S& |. x& i
Weekly Shonen Jump 2017-51 scan.rar8 Z/ r- x$ s* A/ `9 @' ^: M: F

: q" V6 G- q- w( [Jump_2017-51b.rar
* |7 L. N& P5 U$ v* \$ ^Jump_2017-51b.rar
" O* I, j& M6 z9 v/ DJump_2017-51b.rar# Y* U$ L1 d9 \8 ~7 g
Jump_2017-51b.rar& X6 O7 x% {' I, }

7 _1 o0 v- h# C8 QJump_2017-52.rar6 k5 W$ Z: E  J1 L
Jump_2017-52.rar
5 c! M6 p, b7 ]& rJump_2017-52.rar1 w" B* S" w* C" |
Jump_2017-52.rar; h' H. {6 x# h2 T$ H* o  d
Jump_2017-52.rar. B% t4 v+ X. r9 U. z9 E2 V

使用道具

匿名 
クソおせーよ

使用道具

匿名 
まさかの紙スキャンw

使用道具

匿名 
ありがとうね

使用道具

アドバンス
B Color Image Link Quote Code Smilies


About this site

This site is a links collectively site
User can post thread by own,these may include some filehosting links
Site admin don't upload anything
If anyone have any problem,please contact filehosting manager

快速回复 返回顶部 戻る
タブを閉じる